info@tomorrow.nl +31 88 35 35 123
Follow us on

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Tomorrow Bedrijfsconsultants b.v. is voorstander van duidelijke afspraken. Natuurlijk horen daar leverings- en betalingsvoorwaarden bij. De algemene leveringsvoorwaarden kan je hieronder nalezen of opvragen bij ons.
Natuurlijk kan er – als de opdracht daar om vraagt – per opdracht afwijkende voorwaarden worden gehanteerd. Deze worden altijd op schrift gesteld.

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN TOMORROW

  1. Algemeen

 Tomorrow Bedrijfsconsultants (hierna te noemen: TOMORROW) is een consultancybureau dat bedrijfskundige adviezen verstrekt in opdracht van derden (hierna te noemen: opdrachtgevers) en Interim-management diensten verleend.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en offertes tussen TOMORROW en opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers.

  1. Grondslag offertes

Alle offertes, zowel mondelinge offertes als schriftelijke offertes, vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van TOMORROW, en wel op de offerte, de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

De offertes van TOMORROW zijn met name gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan TOMORROW is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle relevante informatie voor uitvoering en opzet van het onderzoek heeft verstrekt. Op haar beurt zal TOMORROW de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt. 

De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod TOMORROW heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van toepasselijk verklaring van eventuele eigen voorwaarden.

  1. Tariefstelling

De door TOMORROW berekende tarieven zijn gebaseerd op de werkelijk bestede uren van TOMORROW tegen het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief tenzij anders overeengekomen. Bij elke opdracht streeft TOMORROW ernaar om vooraf een duidelijke kostenindicatie aan de opdrachtgever af te geven. Tenzij anders overeengekomen zijn secretariaatskosten, kantoorkosten en reis- en verblijfkosten niet in het berekende tarief inbegrepen en worden separaat op de (eind-)factuur vermeld.

  1. Betalingsvoorwaarden

Aan het begin van elke kalendermaand wordt door TOMORROW aan de opdrachtgever gefactureerd op basis van de door de adviseur bestede uren in de voorafgaande periode. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum, tenzij in de offerte anders overeengekomen is.

Dertig dagen na de factuurdatum kan door TOMORROW de wettelijke rente in rekening gebracht worden, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft kan TOMORROW de verdere uitvoering van de opdracht opschorten of opzeggen.

Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en TOMORROW deswege haar vordering ter incasso uit handen dient te geven, komen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten belopen 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van €250.

  1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig, met een opzegtermijn van 14 dagen schriftelijk, eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer plaats kan hebben om welke reden dan ook. TOMORROW hanteert als basisfilosofie dat een opdracht alleen kwalitatief goed uitgevoerd kan worden, indien er sprake is van een positief en constructief overleg tussen de opdrachtgever en TOMORROW, dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

Alleen de tot het moment van beëindiging bestede uren van de adviseur worden dan in rekening gebracht. Het risico van bezettingsverlies voor TOMORROW komt daarmee, na 14 dagen, voor rekening van TOMORROW.

  1. Vertrouwelijkheid

6.1 TOMORROW verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van TOMORROW aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van TOMORROW, de werkwijze, methodes en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen. Modellen, technieken, instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van het bureau. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

6.2 Voor zover het leveren van diensten door TOMORROW en het gebruik van diensten door opdrachtgever de verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgever als natuurlijk persoon met zich meebrengt zal TOMORROW als verwerkingsverantwoor-delijke fungeren in de zin van de AVG.

6.3 Voor zover het leveren van diensten door TOMORROW en het gebruik van diensten door opdrachtgever de verwerking van persoonsgegevens die opdrachtgever als Verwerkingsverantwoordelijke heeft verzameld met zich meebrengt zal TOMORROW als Verwerker fungeren in de zin van de AVG. TOMORROW zal dan geen verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren, anders dan in opdracht van Opdrachtgever en als gespecificeerd in een apart af te sluiten Verwerkersovereenkomst.

6.4 TOMORROW zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om door opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

  1. Aansprakelijkheid

TOMORROW is niet aansprakelijk voor de gegeven adviezen. Het staat de opdrachtgever vrij de adviezen van TOMORROW wel of niet op te volgen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de gegeven adviezen.

Indien de opdrachtgever TOMORROW aansprakelijk stelt, zal een eventuele schadevergoeding gefixeerd worden ter hoogte van het bedrag van de declaratie door TOMORROW voor haar werkzaamheden aan opdrachtgever verzonden. In geen geval zal, indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een langere periode, het te vorderen schadebedrag hoger zijn dan de som van de declaraties over de laatste 3 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen zes maanden na het realiseren van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

  1. Geschillen

Indien naar aanleiding van deze overeenkomst of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn mochten zijn, geschillen tussen partijen c.q. hun rechtverkrijgenden/rechtvertegenwoordiger(s) mochten ontstaan dan zullen partijen gezamenlijk een mediator opdracht geven om hen bij de oplossing van het geschil terzijde te staan. Indien deze mediation niet tot een voor beide bevredigende oplossing leidt, kan één der partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen bij aangetekend schrijven aan de wederpartij verklaart dat dit het geval is.

Indien partijen omtrent de benoeming van de mediator niet binnen drie weken nadat een geschil is ontstaan tot overeenstemming kunnen komen, zal de voorzitter van het Nederlands Mediation Instituut worden gevraagd een bindende aanbeveling te doen.

 De kosten van deze bemiddeling komen gelijkelijk voor rekening van partijen.

De bevoegdheid van de President van de rechtbank in kort geding wordt door deze bepalingen niet uitgesloten, evenmin als het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

De van deze leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen; die voorwaarden werken slechts met betrekking tot die overeenkomst waarvoor zij is aanvaard. De overige voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.